Kerk in Aktie

Het Pinksterfeest dat in de bijbel (Handelingen) wordt beschreven, wordt vaak gezien als het begin van de zending. Het Goede Nieuws klinkt in vele talen en van gemeenschappen van geïnspireerde, delende mensen gaat een grote aantrekkingskracht uit. Zo ging en gaat het evangelie de wereld over. De bijbel helpt velen om te leren, steun te vinden of om inspiratie op te doen.

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee! Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe bijbelboeken centraal in de competitie.

Feest, cabaret en muziek vanwege de bijbel! Dat zijn wij niet zo gewend en geeft te denken. Hoe lees, leef en vier jij de bijbel? Op de zondag van Pinksteren kun je in ieder geval meedoen! De collecte is bestemd voor dit creatieve werk van de kerk in Egypte.

Meer lezen over dit programma? Klik hier.

De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles.

Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken, helpt Kerk in Actie de vele slachtoffers van het geweld in Gaza en Israël. Onder andere met een mobiele gezondheidskliniek of met hulp aan moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. En waar nodig helpen de christelijke partnerorganisaties van Kerk in Actie met onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere basale levensbehoeften.

Wij leven mee en steunen de getroffen mensen in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever. In de regio werd dit gebed geschreven, dat ook wij kunnen bidden:

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.
Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus, ontferm U.

Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer, ontferm U.

Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.

Op zondag 24 maart collecteren we tijdens de kerkdienst voor dit doel. Meer informatie of rechtstreeks doneren? Klik hier voor meer informatie op de website van Kerk in Actie.

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. De Nederlandse theoloog Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de GZB uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Zo zijn we bijna rechtstreeks verbonden met dit fundamentele werk van de kerk in het Midden-Oosten.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

In dit filmpje zie je hoe groot de motivatie is bij de jonge studenten om het Evangelie te leren, te verkondigen en te doen. Herken jij deze inspirerende motivatie ook?

Als je bidt, gedenk dan dit werk. Dat er zegen op rust. Met onze collecteopbrengst ondersteunen wij dit belangrijke werk ook financieel én geven wij uiting aan onze verbondenheid met christenen die in heel andere omstandigheden leven dan wij.

Meer weten of rechtstreeks bijdragen? Klik hier.