Het Pinksterfeest dat in de bijbel (Handelingen) wordt beschreven, wordt vaak gezien als het begin van de zending. Het Goede Nieuws klinkt in vele talen en van gemeenschappen van geïnspireerde, delende mensen gaat een grote aantrekkingskracht uit. Zo ging en gaat het evangelie de wereld over. De bijbel helpt velen om te leren, steun te vinden of om inspiratie op te doen.

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee! Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe bijbelboeken centraal in de competitie.

Feest, cabaret en muziek vanwege de bijbel! Dat zijn wij niet zo gewend en geeft te denken. Hoe lees, leef en vier jij de bijbel? Op de zondag van Pinksteren kun je in ieder geval meedoen! De collecte is bestemd voor dit creatieve werk van de kerk in Egypte.

Meer lezen over dit programma? Klik hier.

De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles.

Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken, helpt Kerk in Actie de vele slachtoffers van het geweld in Gaza en Israël. Onder andere met een mobiele gezondheidskliniek of met hulp aan moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. En waar nodig helpen de christelijke partnerorganisaties van Kerk in Actie met onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere basale levensbehoeften.

Wij leven mee en steunen de getroffen mensen in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever. In de regio werd dit gebed geschreven, dat ook wij kunnen bidden:

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.
Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus, ontferm U.

Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer, ontferm U.

Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.

Op zondag 24 maart collecteren we tijdens de kerkdienst voor dit doel. Meer informatie of rechtstreeks doneren? Klik hier voor meer informatie op de website van Kerk in Actie.

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. De Nederlandse theoloog Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de GZB uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Zo zijn we bijna rechtstreeks verbonden met dit fundamentele werk van de kerk in het Midden-Oosten.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

In dit filmpje zie je hoe groot de motivatie is bij de jonge studenten om het Evangelie te leren, te verkondigen en te doen. Herken jij deze inspirerende motivatie ook?

Als je bidt, gedenk dan dit werk. Dat er zegen op rust. Met onze collecteopbrengst ondersteunen wij dit belangrijke werk ook financieel én geven wij uiting aan onze verbondenheid met christenen die in heel andere omstandigheden leven dan wij.

Meer weten of rechtstreeks bijdragen? Klik hier.

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met jouw bijdrage aan de collecte tijdens de Kerstvieringen of een rechtstreekse donatie help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?

Van harte aanbevolen!

Vrede moet je leren
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren
De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Belangrijk werk

Wereldwijd heeft de kerk steeds weer een ander gezicht en een ander invalshoek. Bij deze opleiding gaat het niet alleen om academische, theologische vaardigheden, maar net zo goed om praktische kunde die nodig is om gewone mensen bij te staan. Op zondag 5 november collecteren we in de kerk voor dit doel. We dragen dan een steentje bij om de kosten van dit werk te dekken én te laten weten dat we betrokken zijn op dit werk van de kerk.

Klik om meer te lezen of rechtstreeks te doneren.

Bazaar op 22 oktober
Halverwege 2021 ontving onze NoorderLichtgemeente een verzoek. “Wij zijn Abdulrahman Abla en Aboekasem Abdoelasiz, jullie Oeigoerse buren. Kunnen we keer komen kennismaken?” Deze vraag leidde eind 2021 tot een indrukwekkende presentatie door Oeigoerse Zeistenaren tijdens een kerkdienst. En nadien was er incidenteel persoonlijk contact. Nu ontvingen wij weer een uitnodiging, dit keer voor de bazaar, die op 22 oktober wordt gehouden in het educatiecentrum aan de Van Reenenweg, tegenover de Action. Dat centrum is van de Stichting Europa Oost Turkistan Educatie Centrum (SEOTEC), waarvan Abdulrahman voorzitter is.

Van de uitnodiging voor 22 oktober willen wij gebruik maken. Gaat u mee? Noteer: zondag 22 oktober, 13.00 uur. Verzamelen bij de parkeerplaats bij de Action-winkel.

Op bezoek?
De Oeigoeren komen tegenwoordig niet vaak meer in het nieuws, maar hun recente geschiedenis is bekend en schrijnend. SEOTEC helpt om cultuur te behouden en de Oeigoerse jongeren die in Nederland opgroeien, ook de waarde van de Oeigoerse gebruiken en geschiedenis te leren. Ook wil SEOTEC de verhalen over vluchten, repressie en mensenrechtenschendingen vertellen en ook ons informeren.

Later dit jaar willen wij hun vanuit de NoorderLichtgemeente een bezoek brengen. Niet alleen als ‘goede buren’, maar ook als belangstellende luisteraars, benieuwd naar hun leven, als ballingen in het vrije Nederland.

 

Sinds het leger in Myanmar (voorheen Birma) begin 2021 een abrupt einde maakte aan de prille democratie in dit Aziatische land, is het geweld toegenomen en voltrekt zich een stille ramp. Kerk in Actie steunt er meerdere partnerorganisaties, die hoop en hulp blijven bieden. Het gaat om noodhulp voor mensen op de vlucht, hulp bij bestaansverbetering en versterking van lokale gemeenschappen.

In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om er olie van te maken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Meer achtergrondinformatie is hier te vinden.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid op zondag ook kerkdiensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar omdat de klassen erg groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.

Meer lezen en dit werk steunen? Klik hier.

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.

Slachtoffers hulp bieden en opvangen
De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha, en in de toeristische kustplaats Cartagena aan de Caraïbische kust. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

Voorlichting om uitbuiting te voorkomen
Het misbruik start vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren opvoeders over de gevaren. De organisatie brengt vluchtelingenstromen in kaart om te zien welke kinderen het meeste risico lopen. Ieder jaar trainen ze 170 ambtenaren, (kerk)leiders en docenten, zodat zij uitbuiting herkennen en weten hoe zij zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Dit is belangrijk werk dat helaas nog steeds nodig is. Van harte aanbevolen!

Verhalen vind je hier, hier en hier

Het Pinksterfeest is ook het feest van de kerk en haar zending. De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken in Ghana. Haar theologische trainingscentrum in Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in Tamale.

Hier worden zowel betaalde als vrijwillige voorgangers en jeugdleiders opgeleid voor de kerken in Noord-Ghana. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam en over omgaan met conflicten. Zo’n gedegen opleiding is belangrijk, opdat het Evangelie op een passende manier verkondigd en gedaan wordt.

De bijdragen die deelnemers zelf betalen zijn niet kostendekkend. Daarom blijft steun vanuit Nederland belangrijk. Vandaag delen wij onze gaven voor dit belangrijke werk.