WIJKDIACONIE

Diaconie (Grieks diaconos) betekent dienaar.

De diaconie zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben, zij zijn gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen van nood van (groepen) mensen.

Daarnaast zijn diakenen gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving, zowel in Nederland als wereldwijd. Zij ondersteunen de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. De diakenen hebben een rol bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbede en zijn verantwoordelijk voor de collectes.

In onze gemeente werkt de diaconie samen met de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat, in de veertigdagentijd en de adventsperiode bepalen zij de collectedoelen die passen bij het karakter van deze diensten.

Ynske Rovers, secretaris

tel. 030 888 35 60 of 06 457 149 92

diaconie@noorderlichtgemeente.nl

Bankrekeningnummer:

NL47 INGB 0007 1283 83

t.n.v. Diaconie NoorderLichtgemeente Zeist

DEELKAST

‘Geef wat je over hebt, neem wat je nodig hebt’, zo werkt de deelkast buiten naast de kerk. Buren verzorgen de deelkast met steun van de diaconie die o.a. eenmaal per maand hiervoor een inzamelingsactie in de gemeente organiseert. Houdbare levensmiddelen en hygiëneproducten zijn van harte welkom.

Elke dag checkt één van de buren of alles goed gaat. Zij hebben ook een opslagplaats voor extra voedsel, voor weken dat het harder gaat.

Een gift aan de diaconie van de NoorderLichtgemeente is daarvoor zeer welkom: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. Deelkast NLg.

COMMISSIE VOOR ZENDING EN WERELDDIACONAAT

Deze kleine commissie bezint zich op de wereldwijde missionaire en (wereld)diaconale opdracht van onze gemeente. Een christelijke levensovertuiging kan voor ieder mens van betekenis zijn en onze naasten leven soms heel ver weg, in andere omstandigheden dan wij. Als gemeente spelen we een bescheiden rol, maar toch moeten we samen werken aan vrede en gerechtigheid in deze wereld, met respect voor iedereen en in evenwicht met de natuur. De commissie vraagt daarom regelmatig om aandacht en steun voor werelddiaconale en missionaire doelen.

Douwe van Barneveld, tel. 06 448 509 65

ciezw@noorderlichtgemeente.nl

www.noorderlichtgemeente.nl (startpagina, Nieuws, knop Werelddiaconaat)

RAAD VAN KERKEN ZEIST

Veel kerken in Zeist werken samen in de Raad van Kerken. Deze stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de kerken in Zeist te bevorderen. Daartoe (o.a.)

  • organiseert ze oecumenische kerkdiensten, afwisselend in verschillende kerken
  • houdt ze wakes bij het detentiekamp Zeist
  • onderhoudt ze contacten met anderen, bijv. rond de 4-meiviering
  • zorgt ze voor vertegenwoordiging in het Platform Religie en Levensbeschouwing Zeist.

www.raadvankerkenzeist.nl

info@raadvankerkenzeist.nl

PASTORAAL CAFÉ ZEIST: EEN PLAATS VOOR JOU?

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond zijn op zoek naar een plaats waar je kunt praten over de betekenis van het geloof voor je dagelijkse leven. Een rustige plaats waar je mensen ontmoet die jouw situatie (willen) begrijpen. Het Pastoraal Café Zeist wil zo’n plaats zijn.

Elke derde donderdag van de maand komen we tussen 14.00-16.00 uur bijeen in de ruimte onder de toren van de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a, Zeist.

Er is koffie en thee, en ruimte voor een moment van bezinning en bezieling: een gebed, een bijbelverhaal, een gedicht, muziek.

Iedereen is van harte welkom!

Informatie:

www.raadvankerkenzeist.nl/werkgroepen/pastoraalcafe/

tel. 030 692 47 68

STICHTING KERK EN SAMENLEVING ZEIST

De stichting Kerk en Samenleving zet zich vanuit een diaconale optiek in voor de mensen in onze maatschappij. Er wordt gewerkt vanuit de presentiegedachte, het er

zijn voor de medemens. Het is belangrijk een verbinding met mensen te maken en hen zo te ondersteunen om een weg te vinden in onze maatschappij.

Ook kan op alle locaties een voedselpakket worden aangevraagd.

De stichting Kerk en Samenleving heeft in Zeist-Noord twee wijkinloophuizen: het Lindenhuis in het Staatsliedenkwartier en het Wijkinloophuis Vollenhove. In andere wijken zijn nog twee inloophuizen: Zeist-West, De Clomp 33-02, en Centrum, Achterheuvel 2.

U bent op alle locaties welkom.

www.kerkensamenleving.nl

www.wijkinloophuizen-zeist.nl

HET LINDENHUIS

HET LINDENHUIS

Bezoekers zijn welkom op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30-16.00 uur.

Op maandagochtend is er naailes, dinsdagochtend taalles en woensdagmiddag huiswerkbegeleiding.

Op dinsdag is er om 17.30 uur een warme maaltijd (aanmelden t/m maandag), en donderdag van 12.00-13.30 uur lunch (aanmelden niet nodig).

Verder:

  • 2e en 4e dinsdag van de maand aansluitend aan de maaltijd spelletjesavond;
  • 1e zaterdag van de maand van 9.30-12.00 uur tuinwerkochtend in de buurttuin naast het Lindenhuis.

Iedereen van harte welkom! En dat geldt ook voor nieuwe gastheren en -vrouwen!

Adres: Cort van der Lindenlaan 1

Marian van Giezen, tel. 06 519 779 12

lindenhuis@kerkensamenleving.nl

WIJKINLOOPHUIS VOLLENHOVE

In de grote L-flat in Vollenhove hebben wij in de ‘knik’ een gezellig Inloophuis. Naast de inloop voor koffie/thee en soep/lunch verzorgen we op woensdag een warme maaltijd en bieden nog vele activiteiten aan zoals: schilderen, taalles en naailes. Ook houden we wekelijks op woensdag een moeder-en-kind-inloop voor kinderen tot 4 jaar in de vroege ochtend. Op de donderdagen hebben we om de week een vrouwenmiddag. Onze vrijwilligers heten de bezoekers van harte welkom voor een praatje en men kan ook bij ons terecht voor een aanvraag voor de Voedselbank en stichting Leerkansen. Kijk voor de tijden op onze website.

Adres: Laan van Vollenhove 1095

Rianne Verduin, tel. 06 512 023 64

vollenhove@kerkensamenleving.nl

WIJKINLOOPHUIS KERCKEBOSCH

Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door wijkbewoners. Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ondersteuning beschikbaar is en waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen gebruiken.

Er worden diverse voorzieningen en activiteiten aangeboden. Daarnaast kunt u er terecht met hulpvragen die te maken hebben met: opvoeding en gezin, identiteit en relaties, leed en rouw, geloof en zingeving en praktische en sociale hulp.

Adres: Prinses Margrietlaan 32

Meer info via tel. 030 697 11 06 of

www.wijkinloophuiskerckebosch.nl

info@wijkinloophuiskerckebosch.nl

TIMON

In onze maatschappij verandert er veel, zo ook in de (jeugd)zorg van de afgelopen jaren. Wat niet verandert, is dat we in een wereld leven waar veel kinderen en jongeren de liefde en veiligheid missen om zich te ontwikkelen. Zij missen een veilige plek en volwassenen op wie ze kunnen bouwen. Vaak hebben de kinderen of hun eigen ouders de veerkracht niet om nog mee te kunnen doen in het leven van alledag.

De diaconie steunt vanouds Timon, een organisatie die helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien van kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezin zodat zij weer hoop, herstel en perspectief krijgen.

Meer informatie
www.timon.nl

relatiebeheer@timon.nl

tel. 030 694 00 70