Wie is de NoorderLichtgemeente

De NoorderLichtgemeente is een open gemeente waar mensen, jong en oud, ruimte scheppen met elkaar. Ruimte om met en door elkaar God te ervaren in je leven.

Een gemeente waar ruimte is voor verschillen. Waar je mag zijn zoals je bent. Waar je elkaar tot inspiratie kunt zijn. Waar mensen omzien naar elkaar.

In de wekelijkse viering op zondag om 10.00 uur zingen we graag, en volop. Onze belangrijkste boeken zijn de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling en het Liedboek uit 2013. We vieren regelmatig het Avondmaal, open voor iedereen die zich verbonden voelt. In taken en functies en ambten maken we geen onderscheid in vrouwen en mannen.

We zijn een gemeente die niet alleen kerk op zondag is, maar ook samenkomt in een Avondgebed op dinsdagavond, een Taizé- of Ionaviering op zondagavond, of een van de vele andere ontmoetingen met een kop koffie.

Graag kijken we verder dan de eigen kring, de eigen kerkelijke gemeente. Actief werken we samen met de Zeister Wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving, de Voedselbank, het Binnenbos, de Binnenhof. We steunen wereldwijd groepen en kerken die zich inzetten voor vrede, recht en geloof in de bevrijdende boodschap van Jezus Christus.

We maken deel uit van de wereldwijde kerk van Christus en staan met hart en ziel in de oecumene. We delen ons gebouw op zondag met de Assyrische kerk van het Oosten, met leden die in het hele land wonen.

De NoorderLichtgemeente is een Protestantse wijkgemeente die in 2004 ontstond uit de Gereformeerde Bergwegkerk en de Hervormde Shalomcentrum. In 2015 voegde de Hervormde Thomasgemeente zich bij de NoorderLichtgemeente. Ook velen die nieuw in Zeist kwamen wonen sloten zich aan. Zo is de gemeente blijvend onderweg, met geopende ogen voor kruisende paden.